KAFEDRA HAQIDA

 

Kafedra tarixi va tarkibi: Hozirgikundagi“Milliyg’oya, ma’naviyatasoslarivahuquqta’limi”kafedrasi 1991 yilda“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi tarkibidan ajralib chiqib tashkiltopganva“Tarixvahuquq” nomibilanatalgan. Kafedra 1999 yildan “Huquqshunoslik”, 2002 yildan “Huquqshunoslik, O’zbekistondademokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti”, 2004 yildan “Milliyistiqlolg’oyasi, huquqvama’naviyatasoslari” debnomlangan. Kafedrani 1991 yildan 2004yilgachayuridikfanlarinomzodi, dotsentA.Fozilov, 2004 yildan 2010 yilgachatarixfanlaridoktori, professorS.Inoyatovmudir sifatida boshqardilar. 2010 yilmartoyidakafedra “Milliyg’oyavama’naviyatasoslari” va “Davlatvahuquqasoslari”kafedralarigabo’lindi. “Milliyg’oyavama’naviyatasoslari” kafedrasigatarixfanlaridoktori, professorS.Inoyatovva “Davlatvahuquqasoslari” kafedrasigaesayuridikfanlarinomzodiX.Isanovrahbarlikqildilar. Kafedra 2011 yilfevraldayanaqaytabirlashibungashuvaqtdan 2011yildekabrgachayuridikfanlarinomzodiX.Isanovrahbarlikqilgan. Kafedraga 2011 yil dekabrdan 2012 yil fevralgacha  katta o’qituvchi U.O’tamurodov, 2013 yilmartoyidan. 2015 yildekabrigachafalsafa fanlari nomzodi U.Imomov mudirlikqildi. Bugungikundafalsafafanlarinomzodi, dotsentZ.Xayitovmudirlikqilibkelmoqda.

Kafedraningo’quv-metodikishlari: Kafedrada o’zbek, rus vaqozoq tillarida barchabakalavrta’limyo’nalishlariga “Milliyg’oya”, “Huquqshunoslik, “O’zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasinio’rganish”, “Ma’naviyatasoslari”, “O’zbekistondademokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti”, “Sotsiologiya”, «Dinshunoslik» kabi fanlardanhamda 5111600 – “Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi” ta’limiyo’nalishidaesa“O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy huquqi”, “Davlat va huquq tarixi va nazariyasi”, “Ma’naviyatshunoslik”, “Dunyo dinlari tarixi”, “Ma’muriy huquq”, “Jinoyat huquqi”, “Milliy mafkura”, “Fuqarolik xuquqi”, “Oila huquqi”, “Milliy g’oya o’qitish uslubiyoti”, “Ma’naviyat o’qitish uslubiyoti”, “Huquq o’qitish uslubiyoti”, “Ijtimoiy ta’minot huquqi”, “Etnomadaniyat”, “Globallashuv asoslari”, “Xalqaro huquq”, “Milliy ma’naviy tiklanish”, “Ekologiya huquqi”, “Huquqiy tarbiya”, “Horijiy mamalakatlarning konstitutsiyaviy huquqi”, “Mehnat huquqi”, “Milliy g’oya targ’ibot texnologiyalari”, “Pedagogik sotsiologiya”, “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar va uni tashkil etish metodikasi”, “Jaxon siyosiy va mafkuraviy ta’limotlar tarixi”, “Geosiyosat asoslari”, “Inson huquqlari”, “Ma’naviyatning rivojlanish tarixi” kabifanlaridandarso’tib kelinmoqda.

Kafedraprofessor-o’qituvchilaritomonidanO’zbekistonRespublikasi “Kadrlartayyorlashmilliydasturi”va “Ta’limto’g’risida”giQonuni, Ozbekiston Respublikasi Prezidentining Qaror va Farmonlari, Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi hamda Xalq ta`limi vazirliginingqaror va buyruqlaridan kelib chiqadigan asosiymaqsadvavaifalarni bugungioliyta’limtizimitalablarigamos ravishdao’qitishningyangizamonaviytexnologiyalarini ta`lim jarayonigakengjoriyetibkelmoqda. SHumaqsaddaprofessor-o’qituvchilartomonidanko’pginao’quv-metodikqo’llanmalarishlabchiqildi.

Kafedraningilmiytadqiqotishlari:

Kafedraningboshilmiytadqiqotmavzusi –  “Milliyg’oya, ma’naviyatasoslarivahuquqta’limi”ta’limyo’nalishio’quvrejasidabelgilanganhuquqiyfanlarnihozirgizamoninnovatsiontexnologiyalarivauslublaribilano’qitishniamalgaoshirishmasalalari”

Kafedraa’zolariningilmiytadqiqotishlari.

  1. Kattao’qituvchiU.O’tamurodov. Ilmiytadqiqotmavzusi –“O’zbekistonda XXasrningso’nggichoragidao’rtata’limtizimi (muammolar, islohotlar)” (07.00.01 – O’zbekistontarixi), ilmiyrahbar – tarixfanlaridoktori, professorA.Mavrulov.
  2. Kattao’qituvchiF.Fayziyev. Ilmiytadqiqotmavzusi – “Yoshlardatarixiyxotiranishakllantirishningfalsafiymuammolari” (09.00.11 – Ijtimoiyfalsafa), ilmiyraxbar– falsafafanlaridoktori N.Safarova
  3. Kattao’qituvchiN.Daminov. Ilmiytadqiqotmavzusi –“O’zbekistondamustaqillikyillaridame’morchilikmadaniyatitarixi(1991 2016 yillarmisolida)” ilmiymaslahatchi – tarixfanlaridoktori, professorX.Hamidov.
  4. O’qituvchiX.Abuyev. Ilmiytadqiqotmavzusi – “SovethokimiyatiningqaytaqurishsiyosativauningO’zbekistongata’siri (1985-1991 yillar)” (07.00.01 – O’zbekistontarixi), ilmiymaslahatchi – tarixfanlaridoktori, professorQ.Rajabov.
  5. Kattao’qituvchiA.Qandaxorov. Ilmiytadqiqotmavzusi – “XVI asrKarmanashayxlariningijtimoiysiyosiyvama’naviyfaoliyati” (07.00.01 – O’zbekistontarixi), ilmiymaslahatchi – tarixfanlaridoktori, professorS.Inoyatov.

6.O’qituvchiM.Raxmatov. “Turkistondagiocharchilikvauningoqibatlari(1917 1924 yillar)” (07.00.01 – O’zbekistontarixi), ilmiymaslahatchi – tarixfanlaridoktori, professorQ.Rajabov.

Kafedraa’zolaritomonidanchopeilganmonografiyavarisolalar:

1.InoyatovS. Sohibqironvatemuriylarnazaritushgandiyor. Toshkent,SHarq, 2002.

2.R.Raxmonov, F.Fayziyev. YOshlardunyoqarashishakllanishidatarixiyongvatarixiyxotira.Toshkent, O’zbekiston, 2008.

3.S.Inoyatov, O.Xayitova. Navoiyviloyatiayrimjoynomlaritoponimlari. Navoiy, 2006.

4.S.Inoyatov, O.Xayitova.Karmanatarixko’zgusida. Toshkent, SHarq, 2006.

5.S.Inoyatov, H.To’rayev, M. Saidov. QosimSHayxAzizon. Toshkent,  A.Qodiriynomidagixalqmerosinashriyoti. 2000.

6.S.Inoyatov, A.Qandaxorov. SHayxXudoydodValiKarmanafarzandi. Toshkent,  “Turon-Iqbol”, 2008,

  1. S.Inoyatov va boshqalar. Navoiy – o’tmishi qadim, kelajagi nurli diyoryu Kitob-albom. (o’zbek, ingliz, rus tillarida). Toshkent, Ma’naviyat, 2011. –B. 420
  2. S.Inoyatov va boshqalar. Navoiy viloyati ayrim joy nomlari toponimlari. Risola. Navoiy, “Navoiy”, 2011. –B.39
  3. S.Inoyatov, O.Hayitova, A.Eshbekov. Ibn Sino talim-tarbiya to’g’risida. Risola. Navoiy, – 2013 –B. 54
  4. R.Rajabov, N.Daminov, SH.Ravshanov. Jahon sivilizatsiyalartarixi. Toshkent, “Istiqlol”, 2009.

 

© 2017 Navoiy davlat pedagogika instituti saytidan olingan ma'lumotlarni chop etilganda veb-saytga havola qilish majburiy
Сайт скован и затачивается при помощи Octopus